Χημικών Μηχανικών

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, που ιδρύθηκε το 1973.
Αριθμεί 860 φοιτητές, 33 διδάσκοντες, 10 επικουρούντες και 29 διοικητικούς υπαλλήλους.

Ο Χημικός Μηχανικός αποκτά με τις σπουδές του τη μόρφωση και την ικανότητα να εφαρμόσει τις αρχές των φυσικών, χημικών, μαθηματικών και τεχνικών επιστημών, ως και της κοινωνικής οικονομικής και των ανθρωπιστικών επιστημών σε πεδία που ανάγονται σε διεργασίες μετασχηματισμού της ύλης και σε εγκαταστάσεις διεξαγωγής διεργασιών όπου η ύλη υποβάλλεται σε κατεργασία ή επεξεργασία κατά τον ωφελιμότερο (βέλτιστο) τρόπο από πάσης άποψης (τεχνικής, οικονομικής, κοινωνικής). Παράλληλα με τα ανωτέρω, οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν από τον Χημικό Μηχανικό να επιδιώκει στο έργο του τη μέγιστη εξοικονόμηση πόρων, ενεργείας/ύλης, και την προστασία του περιβάλλοντος.
Σκοπός των Τμημάτων Χημικών Μηχανικών στην Ελλάδα είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες μηχανικούς ικανούς να δραστηριοποιούνται στην έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, στην τεχνολογία υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη διαφόρων εγκαταστάσεων, στην διαχείριση-διοίκηση έργων (project management) και στην εφαρμογή προτύπων (περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας).
Έργο του Χημικού Μηχανικού στην πράξη είναι η έρευνα-ανάπτυξη-βελτίωση προϊόντων, μεθόδων και εγκαταστάσεων, η μελέτη-κατασκευή-λειτουργία-τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων, ο σχεδιασμός-παραγωγή-έλεγχος-διάθεση-εφαρμογές των παραγόμενων προϊόντων και υλικών, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών αντιρρύπανσης, προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.
 
Το τμήμα είναι διαρθρωμένο σε 4 τομείς:

  • Τομέας Χημείας
  • Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων
  • Τομέας Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής
  • Τομέας Τεχνολογιών

Από το Τμήμα απονέμονται τα παρακάτω διπλώματα:

  • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
  • Διδακτορικό δίπλωμα

Επίσης το Τμήμα Χημικών Μηχανικών συμμετέχει σε δύο ακόμη μεταπτυχιακά διατμηματικά προγράμματα.

 

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών.
Κτίριο Δ', ισόγειο
τηλ.: 2310 99 6226, 99 6182, 99 6182, 99 6267
fax: 2310 99 6250
E-mail: info@cheng.auth.gr

Βιβλιοθήκη Τμήματος Χημικών Μηχανικών.
Πτέρυγα Πολιτικών Μηχανικών, 2ος όροφος
τηλ.: 2310 99 6161
E-mail: library@cheng.auth.gr

Νησίδα Η/Υ Χημικών Μηχανικών
Κτήριο Ε13 - Ισόγειο
Υπεύθυνος: Ασσαέλ Μάρκος, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος
τηλ: 2310 99 6163, 6210
e-mail: assael@auth.gr

 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, μπορείτε να αποκτήσετε από τον δικτυακό τόπο http://www.cheng.auth.gr/