ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ANCIENT THESSALONIKI

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

354786 bytes

Κιονόκρανο από τον μεγάλο ιωνικό ναό που υψώθηκε στο μυχό του Θερμαϊκού κόλπου
στο τέλος του 6ου αι. π.Χ.

Capital from the large Ionic temple which was erected at the
head of the Thermaic Gulf at the end of the 6th cent. B.C.