ΒΕΡΓΙΝΑ VERGINA
ΔΙΟΝ DION
ΠΕΛΛΑ PELLA

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

75315 bytes 69346 bytes 33189 bytes

Η αναγέννηση των ελληνικών γραμμάτων και
τεχνών στα ρωμαϊκά χρόνια εκφράζεται με
εντυπωσιακό τρόπο στα ευρήματα του Δίου.

The renaissance of Greek literature
and arts during Roman times is
impressively evoked by the finds
from Dion.