ΒΕΡΓΙΝΑ VERGINA
ΔΙΟΝ DION
ΠΕΛΛΑ PELLA

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

115447 bytes

Τα βασιλικά κυνήγια των αγρίων ζώων ήταν
μια από τις αγαπητές ενασχολήσεις των
νέων της αυλής. Απεικονίζονταν σε λαμπρά
έργα τέχνης όπως στα ψηφιδωτά δάπεδα της
Πέλλας και στη μεγάλη τοιχογραφία της Βεργίνας.

The royal hunts for wild animals
were one of the most popular
pastimes of the young men at court.
They were portrayed in splendid
works of art, such as the mosaic
floors at Pella and the large fresco at
Vergina.