ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
FROM ANTIGUITY TO BYZANTIUM

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

894916 bytes

Το θριαμβικό τόξο του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη. Αρχές 3ου αι. μ.Χ.

The triumphal arch of Galerius in Thessaloniki. Early 3rd cent. A.D.