ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
FROM ANTIGUITY TO BYZANTIUM

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

317910 bytes 120798 bytes 100551 bytes

Είναι ο πρώτος μεγάλος ναός της Θεσσαλονίκης που στεγάστηκε με τρούλο. Το
ψηφιδωτό του είναι ένα αριστούργημα της βυζαντινής τέχνης (τέλος 9ου αι. μ.Χ.).
Οι απόστολοι περιβάλλουν σε κύκλο την Παναγία. Δύο άγγελοι στο κέντρο
υποβαστάζουν τη μορφή του Χριστού σε δόξα.

This was the first large church
in Thessaloniki to be roofed with a
dome. The mosaic inside is
a masterpiece of Byzantine art (late
9th cent. A.D.). The apostles encircle
the Virgin Mary. Two angels
in the centre support the figure
of Christ in glory.