ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
BYZANTINE AND MODERN THESSALONIKI

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

56241 bytes 56498 bytes 99440 bytes

Η παραγωγή κοσμημάτων και σκευών από ευγενή μέταλλα γνώρισε μεγάλη ακμή στη
Θεσσαλονίκη. Ήδη από τον 4ο αι. μ.Χ. διασώθηκαν θαυμάσια ασημένια σκεύη με
ανάγλυφες παραστάσεις.

The production of jewellery and
vessels from noble metals flourished
greatly in Thessaloniki. Marvellous
silver vessels with embossed
representations have been preserved
from as early as the 4th cent. A.D.