ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
BYZANTINE AND MODERN THESSALONIKI

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

169592 bytes 120124 bytes 132836 bytes 143235 bytes

Η ζωγραφική τέχνη της εποχής των Παλαιολόγων εκπροσωπείται στη Θεσσαλονίκη με
πλήθος τοιχογραφιών, ψηφιδωτών και εικόνων. Είναι μια τέχνη λιγότερο μνημειακή
με φανερή προτίμηση στα μικρά μεγέθη, στα καθαρά και ζωηρά χρώματα και στην
ποικιλία των σχημάτων.

The painting of the Palaeologan era
is represented in Thessaloniki by
wealth of frescos, mosaics and
portable icons. It is a less
monumental art form, with a clear
preference for small sizes, pure and
lively colours and a variety of
shapes.