ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
BYZANTINE AND MODERN THESSALONIKI

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

37069 bytes 77353 bytes

Η άνω πόλη, η ακρόπολη, είναι χτισμένη σε απότομη πλαγιά που αμφιθεατρικά
κλείνει την πόλη από τα βόρεια, Γραφικές γειτονιές, στενοί δρόμοι, χαριτωμένες
πλατείες και βυζαντινές εκκλησίες εκφράζουν έντονα την τοπική αρχιτεκτονική
εποχών του παρελθόντος.

The Old Town, the acropolis, is
built on a steep slope in the manner of
an amphitheatre. Picturesque
neighbourhoods, narrow streets,
charming squares and Byzantine
churches vividly evoke the local
architecture of ages gone by.