ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
BYZANTINE AND MODERN THESSALONIKI

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

34266 bytes 88879 bytes 77340 bytes

Κατά το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αι. η Θεσσαλονίκη απέκτησε μια
σειρά θαυμάσια νεοκλασσικά κτίρια δημόσια και ιδιωτικά.

At the close of the 19th and the
begging of the 20th century
Thessaloniki acquired a series of
marvellous neoclassical public and
privately-owned buildings.