ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
BYZANTINE AND MODERN THESSALONIKI

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

581772 bytes

Η βίλλα Αλλατίνη. Χτίστηκε το 1896 από τον Vitaliano Poselli. Το 1926
στεγάστηκε εδώ για ένα χρόνο το πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

The Villa Allatini. Built in 1896 by Vitaliano Poselli. In 1926 the University of Thessaloniki was housed here for a year.