ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
BYZANTINE AND MODERN THESSALONIKI

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

856347 bytes

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΝΔ τμήμα).

The Aristotle University of Thessaloniki (SW sector of the campus).