ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
BYZANTINE AND MODERN THESSALONIKI

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

140893 bytes 201087 bytes

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.


Η ιστορία του λιμανιού της Θεσσαλονίκης αρχίζει από τα ελληνιστικά χρόνια. Τον
18ο αι. αποκτά σημαντική εμπορική σημασία, Η Γαλλία, Αγγλία, Βενετία, Ρωσία,
Ολλανδία και η Αυστρία ιδρύουν η μία μετά την άλλη Προξενεία. Το 1923 άνοιξαν
"Ελεύθερη Ζώνη" για τη διευκόλυνση του εμπορίου των βαλκανικών χωρών.

Thessaloniki's harbour.


Thessaloniki's harbour
was established in the Hellenistic era.
In the 18th century it acquired
considerable commercial
importance. One after the other,
France, England, Venice, Russia,
Holland and Austria opened
consulates here. In 1923 a free
zone was established to facilitate the
trade of the Balkan countries.