Γεωργικές Εφαρμογές - Ύλη εξετάσεων

 

 

 

1. Διδακτικές Σημειώσεις (Εκτός ύλης εξετάσεων - μόνο για γενική ενημέρωση των φοιτητών)

1. Βιβλίο Μαθήματος (Μόνο το πρώτο κεφάλαιo)

2. Παραδόσεις Μαθήματος (Όλες οι παρουσιάσεις)