Πιστοποίηση της Γραμματείας της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με βάση το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008.

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας & Αρμοδιοτήτων

Περιγραφή ενεργειών Κοσμητείας

Η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (Π.Σ.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), στις 9 Απριλίου 2010 πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά και στις 9 Απριλίου 2013 επαναπιστοποιήθηκε με βάση τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008. Σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η ανάπτυξη και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κοσμητείας προς τους εντολείς της.

Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του (έτσι όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4009/2011), ο Κοσμήτορας της Π.Σ. του Α.Π.Θ. είναι επιφορτισμένος με το σχεδιασμό της Πολιτικής Ποιότητας, τον καθορισμό των αντικειμενικών Ποιοτικών Στόχων για τις προσφερόμενες από την Κοσμητεία υπηρεσίες, όπως επίσης, και με τον υψηλό διοικητικό έλεγχο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας και της επίτευξης των εκάστοτε προσδιοριζόμενων στόχων της Κοσμητείας.

Με τον όρο «εντολείς» καλούνται όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς (ιδιωτικοί και δημόσιοι) καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται κατά περίπτωση με την Κοσμητεία. Πιο συγκεκριμένα, «εντολείς» για την Κοσμητεία είναι: η Πρυτανεία Α.Π.Θ., τα Τμήματα της Π.Σ. (μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.Δ.Ι.Π., ΙΔ.Α.Χ., διοικητικοί υπάλληλοι, φοιτητές και σύλλογοι αυτών), τα λοιπά Τμήματα του Α.Π.Θ. πέραν αυτών της Π.Σ., δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί και πολίτες.

Επιπλέον, με τον όρο «υπηρεσίες» καλούνται όλες οι δραστηριότητες της Κοσμητείας έτσι όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Α.Π.Θ., στην έδρα της, στην Π.Σ. του Α.Π.Θ.:

 1. Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της σχολής και των προγραμμάτων σπουδών.
 2. Τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύματος και των αποφάσεων του Συμβουλίου του, της Συγκλήτου και του Πρύτανη.
 3. Τον προγραμματισμό και την εισήγηση προς τον πρύτανη για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων.
 4. Την κατάρτιση και τη δημοσίευση των μητρώων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19.
 5. Την πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, την προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων διδασκαλίας και τη συγκρότηση των οικείων επιτροπών επιλογής. [Η παρούσα αρμοδιότητα ασκείται από την Κοσμητεία μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4076/2012 (Α΄159)]
 6. Την κατάταξη των φοιτητών στα ειδικά προγράμματα σπουδών, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση του γενικού προγράμματος σπουδών, εφόσον προβλέπεται. Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, και οι προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Οργανισμού.
 7. Την έγκριση αλλαγής προγράμματος σπουδών από φοιτητές της σχολής με μεταφορά πιστωτικών μονάδων, ύστερα από αίτηση των φοιτητών. Για την αλλαγή αυτή λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, οι προτιμήσεις των φοιτητών και η διατήρηση του συνολικού αριθμού φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών.
 8. Την απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή. [Η παρούσα αρμοδιότητα ασκείται από την Κοσμητεία μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4076/2012 (Α΄159)]
 9. Τη λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα. [Η παρούσα αρμοδιότητα ασκείται από την Κοσμητεία μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4076/2012 (Α΄159)]
 10. Τη διατύπωση γνώμης για τον προγραμματικό σχεδιασμό του ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά τη σχολή, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 62.
 11. Τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της κοσμητείας.
 12. Το συντονισμό των Συνεδριάσεων των Οργάνων της Π.Σ. (Γενική Συνέλευση και Κοσμητορικό Συμβούλιο), την κοινοποίηση των αποφάσεων και των ενεργειών που προκύπτουν από τις Συνεδριάσεις και στην έκδοση πρακτικού.
 13. Τη συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.
 14. Το συντονισμό εργασιών για τη συντήρηση των κτιρίων της Π.Σ.
 15. Τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την ενημέρωση και προβολή του έργου της Π.Σ.
 16. Την έγκριση προσωπικών αδειών για τα μέλη Δ.Ε.Π. των τμημάτων της Π.Σ.
 17. Το σχεδιασμό και υλοποίηση νέων υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο εργασίας της Κοσμητείας.

 

Διαβάστε την Πολιτική Ποιότητας
Διαβάστε την πιστοποίηση από τον αρμόδιο φορέα στα ελληνικά και στα αγγλικά


ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΕΩΝ


Στο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας που εφαρμόζει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, προσπαθεί στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μελών της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και των πολιτών, σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της.

Για το λόγο αυτό θα σας παρακαλούσαμε να διαθέσετε λίγο από το χρόνο σας και να συμπληρώσετε το ΈΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ των υπηρεσιών της Γραμματείας.

Στην περίπτωση που είχατε κάποιο παράπονο, σας παρακαλούμε, για την καλύτερη αξιολόγηση των στοιχείων, να αναφέρεται το συγκεκριμένο περιστατικό που σας δυσαρέστησε συμπληρώνοντας το έντυπο ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ.

Οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές ενώ τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό δε θα δημοσιευθούν σε οποιαδήποτε μορφή, αλλά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Παρακαλούμε να επιστρέψετε τα συμπληρωμένα έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή στο email info@eng.auth.gr ή σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση:

Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
54124 Θεσσαλονίκη