Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της Πολυτεχνικής Σχολής , με διετή θητεία από 01.12.2019

Θεσμικό πλαίσιο

Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β 3255/15.09.2017 περί τρόπου διεξαγωγής εκλογών

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Β 3255/15.09.2017 περί τρόπου διεξαγωγής εκλογών

Νόμος 4485_2017 ΦΕΚ 114 τ.Α 04.08.2017 - Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις


Προκηρύξεις

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής, με διετή θητεία από 01.12.2019

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. στην Κοσμητεία της Σχολής, με διετή θητεία από 01.12.2019

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής, με διετή θητεία από 01.12.2019

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. στην Κοσμητεία της Σχολής, με διετή θητεία από 01.12.2019

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Ειδικού Τεχνικοὐ Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής, με διετή θητεία από 01.12.2019

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Ειδικού Τεχνικοὐ Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. στην Κοσμητεία της Σχολής, με διετή θητεία από 01.12.2019

 

Έντυπα αιτήσεων υποψηφιότητας

Αίτηση υποψηφιότητας για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής, με διετή θητεία από 01.12.2019

Αίτηση υποψηφιότητας την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. στην Κοσμητεία της Σχολής, με διετή θητεία από 01.12.2019

Αίτηση υποψηφιότητας για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής, με διετή θητεία από 01.12.2019

Αίτηση υποψηφιότητας  για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. στην Κοσμητεία της Σχολής, με διετή θητεία από 01.12.2019

Αίτηση υποψηφιότητας για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Ειδικού Τεχνικοὐ Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής, με διετή θητεία από 01.12.2019

Αίτηση υποψηφιότητας Εκλογών για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Ειδικού Τεχνικοὐ Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. στην Κοσμητεία της Σχολής, με διετή θητεία από 01.12.2019

 

Εφορευτικές Επιτροπές

Συγκρότηση της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, σχετικά με τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής

Συγκρότηση της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, σχετικά με τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής

Συγκρότηση της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, σχετικά με τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής

Ανακήρυξη Υποψηφίων

Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής, στην Γενική Συνέλευση της Σχολής, με διετή θητεία, από 1-12-2019

Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής, στην Κοσμητεία της Σχολής, με διετή θητεία, από 1-12-2019

Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής, στην Γενική Συνέλευση της Σχολής, με διετή θητεία, από 1-12-2019

Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής, στην Κοσμητεία της Σχολής, με διετή θητεία, από 1-12-2019

Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής, στην Γενική Συνέλευση της Σχολής, με διετή θητεία, από 1-12-2019

Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής, στην Κοσμητεία της Σχολής, με διετή θητεία, από 1-12-2019


Αποτελέσματα εκλογών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗ Γ.Σ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ Π.Σ


Έντυπα

E009.4-Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για ΕΕΠ, ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ στη ΓΣ ή Κοσμητεία.docx

E009.5-Ψηφοδέλτια για ΕΕΠ, ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ στη ΓΣ ή Κοσμητεία.docx

E009.7-Πρακτικά Εκλογών για ΕΕΠ, ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ στη ΓΣ ή Κοσμητεία.docx