Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β 3255/15.09.2017 περί τρόπου διεξαγωγής εκλογών

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Β 3255/15.09.2017 περί τρόπου διεξαγωγής εκλογών

Σχετικά με την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα των Σχολών και των Τμημάτων, σύμφωνα με το ν. 4485/2017 (Α΄ 114)

Εκλογικοί Κατάλογοι


Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ -ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ -ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ -ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ -ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ, ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ -ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ, ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ -ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ- ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ, ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ


Εφορευτικές Επιτροπές

Συγκρότηση Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, σχετικά με τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής

Συγκρότηση Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, σχετικά με τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής

Συγκρότηση Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, σχετικά με τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής


Ανακήρυξη Υποψηφίων

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1-ΕΕΠ για ΓΣ
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2-ΕΔΙΠ για ΓΣ
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 3-ΕΤΕΠ για ΓΣ
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 4-ΕΕΠ για ΚΟΣΜ
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 5-ΕΔΙΠ για ΚΟΣΜ
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 6-ΕΤΕΠ για ΚΟΣΜ


Πρακτικά εκλογών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 1-ΕΕΠ για ΓΣ & ΚΟΣΜ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2-ΕΔΙΠ για ΓΣ & ΚΟΣΜ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 3-ΕΤΕΠ για ΓΣ & ΚΟΣΜ