Χορήγηση σημάτων στάθμευσης στους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής


Category: Νέα της Πολυτεχνικής
Monday 14, September 2015 12:31

Αγαπητές και αγαπητοί,

Σας γνωρίζουμε ότι από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015 αρχίζει η χορήγηση ειδικών σημάτων στάθμευσης στους δικαιούχους-μέλη της Πολυτεχνικής Σχολής.

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (1ος όροφος Κτιρίου «Εδρών») ή στην ιστοσελίδα
www.eng.auth.gr/fileadmin/_migrated/content_uploads/Ε033-ΑΙΤΗΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΣΗΜΑΤΩΝ.pdf
και γίνονται δεκτές καθημερινά, από 11:30 έως 13:00.
Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (όχι φωτοτυπίες) που θα πρέπει να προσκομίσετε είναι:

1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
2. Ταυτότητα (ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο)
και
- Βεβαίωση εγγραφής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
- Βεβαίωση της ιδιότητας, για τους υποψήφιους διδάκτορες.
- Αντίγραφο της σύμβασης, για τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου.

Μαζί με το σήμα οι δικαιούχοι θα προμηθεύονται το σημείωμα, που είναι προϋπόθεση για την αγορά εκ μέρους τους του τηλεχειριστηρίου.

Επικοινωνία: Χαράλαμπος Μηνάς, τηλ. 2310 99 6187

Ο Κοσμήτωρ
της Πολυτεχνικής Σχολής
Κωνσταντίνος-Βασίλειος Ε. Κατσάμπαλος