Πιστοποίηση της Γραμματείας της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με βάση το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.

Η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (Π.Σ.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), στις 9 Απριλίου 2010 πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά με βάση τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008, ενώ από στις 19 Ιουνίου 2019, έως την 25η Ιουνίου 2022, επαναπιστοποιήθηκε, αυτή τη φορά, με βάση τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

Σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η ανάπτυξη και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κοσμητείας προς τους εντολείς της.

Στο πλαίσιο των Αρμοδιοτήτων του, όπως ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4485/2017, ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. είναι επιφορτισμένος  με το σχεδιασμό της Πολιτικής Ποιότητας, τον καθορισμό των  αντικειμενικών Ποιοτικών Στόχων για τις προσφερόμενες από την Γραμματεία της Κοσμητείας υπηρεσίες, όπως επίσης, και με τον υψηλό διοικητικό έλεγχο εφαρμογής της Πολιτικής αυτής και της επίτευξης των εκάστοτε προσδιοριζόμενων στόχων της Γραμματείας της Κοσμητείας και σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος.

Με τον όρο «εντολείς» καλούνται όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς (ιδιωτικοί και δημόσιοι) καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται κατά περίπτωση με την Κοσμητεία. Πιο συγκεκριμένα, «εντολείς» για την Κοσμητεία είναι: η Πρυτανεία Α.Π.Θ., τα Τμήματα της Π.Σ. (μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.Δ.Ι.Π., ΙΔ.Α.Χ., διοικητικοί υπάλληλοι, φοιτητές και σύλλογοι αυτών), τα λοιπά Τμήματα του Α.Π.Θ. πέραν αυτών της Π.Σ., δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί και πολίτες.

Επιπλέον, με τον όρο «υπηρεσίες» καλούνται όλες οι δραστηριότητες της Κοσμητείας έτσι όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Α.Π.Θ., στην έδρα της, στην Π.Σ. του Α.Π.Θ.

 

Διαβάστε την Πολιτική Ποιότητας
Διαβάστε την πιστοποίηση από τον αρμόδιο φορέα στα ελληνικά και στα αγγλικά


ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΕΩΝ


Στο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας που εφαρμόζει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, προσπαθεί στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μελών της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και των πολιτών, σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της.

Για το λόγο αυτό θα σας παρακαλούσαμε να διαθέσετε λίγο από το χρόνο σας και να συμπληρώσετε το ΈΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ των υπηρεσιών της Γραμματείας.

Στην περίπτωση που είχατε κάποιο παράπονο, σας παρακαλούμε, για την καλύτερη αξιολόγηση των στοιχείων, να αναφέρεται το συγκεκριμένο περιστατικό που σας δυσαρέστησε συμπληρώνοντας το έντυπο ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ.

Οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές ενώ τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό δε θα δημοσιευθούν σε οποιαδήποτε μορφή, αλλά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Παρακαλούμε να επιστρέψετε τα συμπληρωμένα έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή στο email info@eng.auth.gr ή σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση:

Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
54124 Θεσσαλονίκη