Νομοθεσία

 

Nομοθεσία σχετικά με την Πολυτεχνική Σχολή

Τα νομοθετικά κείμενα που παρουσιάζονται εδώ προέρχονται από την ιστοσελίδα  «Ραπτάρχης - Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας», www.e-themis.gov.gr --> Θεματικές Ενότητες, από τον Τόμο 31Α, δημοσίευση 04/06/2007 (αρχείο σε μορφή doc).

Συλλογή Νόμων και Διαταγμάτων (1958)

Πρόκειται για μια συλλογή νόμων και διαταγμάτων σχετικά με την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ έργου του αείμνηστου Γεωργίου Νιτσιώτα, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και πρώτου Κοσμήτορα της Σχολής (αρχείο σε μορφή pdf).

Κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων

Παρακάτω παρουσιάζονται τα περιεχόμενα των φακέλων σχετικών με νομοθεσία, κανονισμούς και διατάξεις σε θέματα που αφορούσαν την Πολυτεχνική Σχολή μέχρι το 1977. Η σύνταξη των φακέλων έγινε από τους Γραμματείς της Σχολής.

Συλλογή Νομοθεσίας περί Συμβουλίου Επικρατείας (1974)

Νικολάου Χαραλ. Μπασούκου, Υπαλλήλου Συμβουλίου Επικρατείας
Αθήναι, 1974 (αρχείο σε μορφή pdf)

 

Διοικητικά

Φοιτητικά

Ακαδημαϊκά