Eκπόνηση διπλωματικής εργασίας στη Σχολή Μηχανικών του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Λωζάννης (School of Engineering, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, STI-EPFL)

Η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας, υπέγραψε τον Ιανουάριο 2008 συμφωνία, η οποία ανανεώθηκε το Σεπτέμβριο 2014, με τη Σχολή Μηχανικών του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Λωζάννης (School of Engineering, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, STI-EPFL), με σκοπό την κινητικότητα φοιτητών των δυο Πανεπιστημίων (Joint Supervision of Diploma Thesis Project).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αποστολή έως πέντε (5) φοιτητών κυρίως από τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, για παραμονή από 4 έως 6 μήνες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (Diploma Thesis Projects) για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Η έγκριση για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας προϋποθέτει την συνεπίβλεψή της από ένα καθηγητή του Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής και ένα καθηγητή του STI-EPFL.

Οι φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής θα λαμβάνουν από το STI-EPFL μηνιαία αποζημίωση 1.000,00 ευρώ και αποζημίωση οδοιπορικών 500,00 ευρώ. Αντίστοιχα, οι φοιτητές του STI-EPFL θα φιλοξενούνται στο Α.Π.Θ. σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος ERASMUS.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, υπεύθυνη επικοινωνίας κα Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 99 5307, καθώς και στον Καθηγητή κ. Αλκιβιάδης Χατζόπουλος (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μ.Υ, τηλ. 2310 99 6305) ή στον Επικουρο Καθηγητή κ. Ανέστης Κάλφας (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, τηλ. 2310 99 4166).

Αξιολόγηση υποψηφίων υποτρόφων φοιτητών για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο STI-EPFL για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στη Σχολή Μηχανικών του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Λωζάννης (School of Engineering, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, STI-EPFL).

 

H Πολυτεχνική Σχολή προκηρύσσει, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, την υποβολή αιτήσεων για την επιλογή δύο (2) φοιτητών των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στη Σχολή Μηχανικών του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Λωζάννης (School of Engineering, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, STI-EPFL), Ελβετία, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το STI-EPFL (Joint Supervision of Diploma Thesis Project).

Στο πρόγραμμα συνεργασίας της Πολυτεχνικής Σχολής με το STI-EPFL γίνονται δεκτοί φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής που δικαιούνται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία με αντικείμενο συναφές των προγραμμάτων σπουδών του STI-EPFL.

Η διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας στο STI-EPFL ορίζεται από τέσσερις (4) έως έξι (6) μήνες.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Αίτηση
  • Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης (Γ1/C1) της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (βλέπε Παράρτημα «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ», όπως παρέχεται από την σχετική ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp
  • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 17η Οκτωβρίου μέχρι και την 3η Νοεμβρίου 2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Γραμματεία του Τμήματος τους. Για όσους στείλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά.

Κανένας φάκελος δεν θα εξεταστεί εάν δεν είναι πλήρης.

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι πρέπει να είναι επικυρωμένα αντίγραφα, τα οποία δεν επιστρέφονται.

Η Γραμματεία του Τμήματος διαβιβάζει έως την 10η Νοεμβρίου στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής τις αιτήσεις των φοιτητών μαζί με τα εξής:

  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
  • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  • Αναλυτική βαθμολογία, με ημερομηνία έκδοσης την 6η Νοεμβρίου 2014, στην οποία να αναφέρεται το σύνολο των μαθημάτων και ο μέσος όρος των επιτυχιών, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών συντελεστών βαρύτητας, για όσα μαθήματα εφαρμόζεται.

Η αρμόδια Επιτροπή για την Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στο STI-EPFL, που την συνιστούν ο Καθ. κ. Αλκιβιάδης Χατζόπουλος (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) και ο Επικ. Καθ. κ. Ανέστης Κάλφας (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών), με την συνεργασία της Γραμματείας της Κοσμητείας θα δώσει τον κατάλογο προτεραιότητας (ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής ) και θα προεπιλέξει τους δύο (2) φοιτητές, καθώς και τους δύο (2) πρώτους επιλαχόντες φοιτητές.

Η ταξινόμηση βασίζεται στο αποτέλεσμα που προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των μαθημάτων, στα οποία έχει εξετασθεί επιτυχώς ο υποψήφιος, προς το σύνολο των μαθημάτων που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών του για τη λήψη του διπλώματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Ενστάσεις γίνονται δεκτές στη Γραμματεία της Κοσμητείας το αργότερο μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2014.

Οι δύο (2) προεπιλεγμένοι φοιτητές, καθώς και οι δύο (2) πρώτοι επιλαχόντες φοιτητές, πρέπει μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2014 να καταθέσουν στη Γραμματεία της Κοσμητείας έγγραφο ή e-mail από τον Καθηγητή του STI-EPFL, όπου θα φαίνεται ότι συναινεί στην συνεπίβλεψη της διπλωματικής. Ο Καθηγητής θα πρέπει να προέρχεται μόνο από το School of Engineering του EPFL (STI-EPFL, http://sti.epfl.ch).

Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει ή όχι την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο STI-EPFL των φοιτητών που έχουν προεπιλεγεί καθώς και των επιλαχόντων. Η έγκριση θα καθορίζει τα ονόματα των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος και του STI-EPFL, οι οποίοι από κοινού θα επιβλέψουν τη διπλωματική εργασία, καθώς και την επιστημονική-θεματική περιοχή της εργασίας. Οι εγκρίσεις διαβιβάζονται στη Γραμματεία της Κοσμητείας έως την 29η Δεκεμβρίου 2014.

Αν κάποιος από τους επιλεγέντες αδυνατεί να μεταβεί στο STI-EPFL, τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και της Πολυτεχνικής Σχολής (www.eng.auth.gr), του EPFL (sae.epfl.ch: STUDENT AFFAIRS SAE > Exchange students > Exchange: IN) και στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (1ος όροφος Κτιρίου «Εδρών»), τηλ. 2310 99 4560.