ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τ.Ι.Μ.Ε.

H Πολυτεχνική Σχολή προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, δύο (2) υποτροφίες για φοιτήτριες-φοιτητές των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), για την οικονομική υποστήριξη των σπουδών τους στο CentraleSupélec (www.centralesupelec.fr), Γαλλία, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. με το πρόγραμμα T.I.M.E. (Top Industrial Managers Europe, www.time-association.org).

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των 400 ευρώ ανά μήνα (ύψος υποτροφίας Erasmus), για ένα εξάμηνο.

Η διάρκεια φοίτησης στο CentraleSupélec ορίζεται για τέσσερα (4) συνολικά εξάμηνα. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών τους οδηγεί στην απόκτηση δεύτερου τίτλου σπουδών από το CentraleSupélec με την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ..

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Αίτηση, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής (www.eng.auth.gr).
  • Αποδεικτικό αποδοχής από το CentraleSupélec για συμμετοχή στο πρόγραμμα T.I.M.E..
  • Αναλυτική βαθμολογία από το CentraleSupélec (για τους ήδη φοιτητές του προγράμματος T.I.M.E.).
  • Αναλυτική βαθμολογία από το Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής που είναι εγγεγραμμένη/ος, στην οποία να αναφέρεται το σύνολο των μαθημάτων που έχει επιτυχώς ολοκληρώσει, ο μέσος όρος της βαθμολογίας σε αυτά, καθώς και το ποσοστό των ECTS που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης του υποψήφιου.
  • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 12/12/2019 μέχρι και την 30/12/2019, στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής και μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@eng.auth.gr. Μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά.

Κανένας φάκελος δεν θα εξεταστεί εάν δεν είναι πλήρης.

Αξιολόγηση:

  • Ακαδημαϊκή Επίδοση (Δ1) (Μέσος όρος βαθμολογίας) με συντελεστή βαρύτητας w1=0,6 (αν είναι ήδη φοιτητής στο CentraleSupélec συνυπολογίζεται και η ακαδημαϊκή επίδοση εκεί).
  • Λόγος ECTS (Δ2) (αριθμός μονάδων ECTS που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής / αριθμός μονάδων ECTS που θα έπρεπε να είχε περάσει μέχρι και το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης) με συντελεστή βαρύτητας w2=0,4 (αν είναι ήδη φοιτητής στο CentraleSupélec συνυπολογίζεται και ο λόγος ECTS εκεί).

Η συνολική μοριοδότηση υπολογίζεται ως εξής: w1 x Δ1 + w2 x Δ2

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων που έχει ορισθεί από τoν Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής αξιολογεί τις αιτήσεις και καταρτίζει κατάλογο προτεραιότητας, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής και θα επιλέξει τους δύο (2) φοιτητές, καθώς και τους δύο (2) πρώτους επιλαχόντες φοιτητές.

Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι οι κ.κ.:

  1. Ζήσης Σαμαράς, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
  2. Αναστασία Ζαμπανιώτου, Καθηγήτρια, Τμήμα Χημικών Μηχανικών.
  3. Δημήτριος Πιτιλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Ενστάσεις γίνονται δεκτές, στη Γραμματεία της Κοσμητείας, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του πίνακα κατάταξης.

Αν κάποιος από τους επιλεγέντες αδυνατεί να μεταβεί στο CentraleSupélec, τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (1ος όροφος Κτιρίου «Εδρών»), τηλ. 2310 99 5602.


Ο Κοσμήτωρ
της Πολυτεχνικής Σχολής


Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης
Καθηγητής

 

Αρχεία:

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για υποτροφία σπουδών στο Πρόγραμμα T.I.M.E.

Επιτυχόντες Υπότροφοι Σπουδών  Προγράμματος Τ.Ι.Μ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

ΑΙΤΗΣΗ