ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ 2014


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Δευτέρα 27, Ιανουαρίου 2014 15:44

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ 2014

Σε εφαρμογή του Ν. 4009/2011 (άρθρο 54 παρ. 2) και ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών του Α.Π.Θ., η οποία εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ αριθμ. 2873/27.11.2013 και 3.12.2013 το Πανεπιστήμιό μας χορηγεί για το έτος 2014 ανταποδοτικές υποτροφίες και σε αλλοδαπούς-αλλογενείς προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες των Σχολών και των Τμημάτων του, σύμφωνα με την παρακάτω προκήρυξη.

Οι υπότροφοι συμμετέχουν αποκλειστικά σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, με φυσική παρουσία σε χώρους εκπαίδευσης, καλύπτοντας ειδικές ανάγκες της Σχολής, και σε μονάδες εκπαίδευσης και έρευνας όπως εργαστήρια, κλινικές και βιβλιοθήκες (όχι σε πρόσωπα), με αντιμισθία το ποσό των 8 ευρώ ανά ώρα (περιλαμβάνεται και ο φόρος που θα παρακρατηθεί), και με ώρες παρουσίας 30 (τριάντα) μηνιαίως και συνολικά για έξι μήνες (Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Οκτώβριο & Νοέμβριο 2014).

Ο αριθμός των αλλοδαπών-αλλογενών υποτρόφων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) ανά Σχολή/Τμήμα είναι συγκεκριμένος και ορίζεται σε δύο θέσεις κατά Σχολή (ένας προπτυχιακός και ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας ).

Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από την Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, αφού ελεγχθούν όλες οι αιτήσεις που θα κατατεθούν πλήρεις και εμπρόθεσμα.

Η πρόταση της Σχολής θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή Σπουδών, η οποία στη συνέχεια εισηγείται στη Σύγκλητο και αφού εγκριθεί η εισήγησή της, οι υπότροφοι θα τοποθετηθούν από την Κοσμητεία της Σχολής, σε χώρο εκπαίδευσης ή έρευνας, για τον οποίο ενημερώνετε το Τμήμα Σπουδών.

Στο τέλος κάθε μήνα παρουσίας χορηγείται βεβαίωση στον υπότροφο, με την οποία του αποδίδεται η υποτροφία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ 2014

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α & Β ΚΥΚΛΟΥ)