ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΏΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΈΣ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ) ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-16


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Δευτέρα 09, Φεβρουαρίου 2015 15:31

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη
www.bodossaki.gr έχει ανακοινωθεί, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16,

Α) το 43ο Τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές
(επισυνάπτεται)
Β) το πρόγραμμα μεταδιδακτορικών ερευνητικών υποτροφιών στη μνήμη
«Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου» (επισυνάπτεται)

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος, στα τηλέφωνα 210 3237 973 &
210 3237 804 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 10-12 π.μ.), στο email:
info@bodossaki.gr και μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα
Ιδρύματος  www.bodossaki.gr

________________________________________________________________________________________________________________

Α.     43ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Υποψήφιοι μπορούν να είναι Έλληνες (στην ιθαγένεια ή το γένος),
πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ συγκεκριμένων κλάδων, όπως ορίζονται από
την προκήρυξη, ηλικίας έως 26 ετών (28 ετών για τους υποψηφίους της
Ιατρικής) και με βαθμό πτυχίου (ή Μ.Ο. αναλυτικής βαθμολογίας για τους
τελειόφοιτους) τουλάχιστον, 8.00.  Το κριτήριο του βαθμού πτυχίου
λαμβάνεται υπόψη αυστηρά και εφαρμόζεται και στους υποψηφίους για
διδακτορικές σπουδές, ανεξάρτητα από το βαθμό του διπλώματος
μεταπτυχιακών σπουδών τους.

Η υποτροφία χορηγείται για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών
επιπέδου Master’s (υποψήφιοι μπορούν να είναι και μεταπτυχιακοί
φοιτητές πρώτου έτους, ωστόσο η υποτροφία δεν χορηγείται αναδρομικά) ή
διδακτορικού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και σε συγκεκριμένα
επιστημονικά πεδία, αντίστοιχα του κλάδου σπουδών των υποψηφίων.
Δίδεται επίσης η δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας για ΜΒΑ, εκτός
αντιστοιχίας κλάδου, και πάλι όμως για αποφοίτους/τελειοφοίτους των
συγκεκριμένων επιστημονικών περιοχών που ορίζει το Ίδρυμα. Οι
υποψήφιοι ιατροί δύνανται να υποβάλουν αίτηση υποτροφίας για
πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών είτε σε Πανεπιστήμιο είτε σε
Νοσοκομείο ή Ερευνητικό Κέντρο, όχι όμως για τη λήψη ειδικότητας.

Η υποτροφία χορηγεί α) μηνιαίο ποσό δαπανών διαβίωσης, το ύψος του
οποίου καθορίζεται από τη χώρα πραγματοποίησης των σπουδών (εξωτερικό)
ή την απόσταση του Πανεπιστημίου από τον τόπο κατοικίας του υποτρόφου
(εσωτερικό), β) τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου φοίτησης, αναλόγως και
πάλι τη χώρα. Η υποτροφία χορηγείται για 1 χρόνο με δυνατότητα
παράτασης για έως 3 (εξωτερικό) ή 4 χρόνια (εσωτερικό). Ο αριθμός των
χορηγούμενων υποτροφιών θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα
εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος.

Καθώς οι υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι
δικαιούχοι άλλης υποτροφίας ή οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα,
υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα και εγγράφως το Ίδρυμα, είτε κατά τη
διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης είτε κατά το διάστημα που είναι
υπότροφοι του Ιδρύματος, σε περίπτωση που αποκτήσουν εισόδημα από
οποιαδήποτε πηγή (άλλη υποτροφία, έμμισθη θέση βοηθού, κ.λπ.) Ειδικά
για τους υποψήφιους διδάκτορες το Ίδρυμα θα αποφασίζει κατά περίπτωση
για τη συνέχιση της υποτροφίας εφόσον χρηματοδοτηθούν από Ευρωπαϊκά ή
άλλα ερευνητικά προγράμματα.

Οι αιτήσεις (συμπληρωμένες ηλεκτρονικά, πλην της σελίδας 11 που
συμπληρώνεται χειρόγραφα, και εκτυπωμένες), με όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά και με συστημένη
επιστολή έως τις 2 Μαρτίου 2015 (ημερομηνία ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ) στη διεύθυνση:
Ίδρυμα Μποδοσάκη, Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β΄, αρ. 5, 106 74 Αθήνα.

Δύνανται να υποβληθούν ξεχωριστά: α) το πτυχίο ξένης γλώσσας που
απαιτείται για τη φοίτηση σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, και σε
μεταγενέστερη ημερομηνία, εφόσον τα αποτελέσματα δεν είναι διαθέσιμα
πριν τη λήξη της προθεσμίας, β) οι συστατικές επιστολές των καθηγητών,
πριν ή το συντομότερο δυνατόν μετά την προθεσμία, από τους ίδιους τους
καθηγητές ή τους υποψηφίους, σε σφραγισμένο φάκελο.

Δύναται επίσης να υποβληθούν ξεχωριστά και σε χρόνο μεταγενέστερο της
αίτησης λήψης της υποτροφίας, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την
οριστικοποίησή της από πλευράς Ιδρύματος  α) το πτυχίο, όσον αφορά
τους τελειοφοίτους, β) το πιστοποιητικό εγγραφής ή προεγγραφής στο
Πανεπιστήμιο υποδοχής γ) η έγγραφη δήλωση περί της λήψης ή μη άλλης
υποτροφίας, χορηγίας ή έμμισθης θέσης.
_________________________________________________________________________________________________________________

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (σε μνήμη
«Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου»

Χορηγούνται, σε Έλληνες κατόχους διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ή
ξένου ΑΕΙ, ηλικίας έως 30 ετών (32 για τους πτυχιούχους Ιατρικής) για
μεταδιδακτορική έρευνα σε συγκεκριμένα πεδία της Τεχνολογίας
(Ενέργεια, Περιβάλλον) και της Ιατρικής (συμπεριλαμβανομένης της
Φαρμακολογίας και της Γονιδιωματικής Υπολογιστικής), ως εξής:

-δύο (2) υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα
(προτιμώνται διδάκτορες Πανεπιστημίων του εξωτερικού)
-δύο (2) υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό
(προτιμώνται διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων)

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 18.000 € (Ελλάδα) ή
30.000 € (εξωτερικό), ετησίως. Η υποτροφία χορηγείται για δύο (2) έτη,
με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος.

Οι αιτήσεις, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις
13 Φεβρουαρίου 2015.

Πρέπει επίσης να υποβληθούν, πριν την οριστικοποίηση της υποτροφίας
από πλευράς Ιδρύματος: α) βεβαίωση περί αποδοχής του υποψηφίου από ΑΕΙ
ή ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, υπογεγραμμένη από το
διευθυντή ή τον υπεύθυνο του ερευνητικού κέντρου, β) έγγραφη δήλωση,
περί της προσφοράς ή μη, έμμισθης θέσης βοηθού ή άλλου είδους χορηγίας
ή προσπορισμού εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή.