1ο ενημερωτικό δελτίο του έργου TRANS-EDU-NET


Νέα της Πολυτεχνικής
Παρασκευή 06, Οκτωβρίου 2017 12:40

Δράσεις στον τομέα του τουρισμού για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στο πλαίσιο του έργου TRANS-EDU-NET - 1ο ενημερωτικό δελτίο

Το διαπεριφερειακό ερευνητικό έργο Transnational Educational Network for Young People – New Technologies and Entrepreneurial Thinking in the Tourism Industry (TRANS-EDU-NET) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Balkan - Mediterranean και η πρώτη συνάντηση των εταίρων από Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία και πΓΔΜ πραγματοποιήθηκε στη Σόφια στις 28 Σεπτεμβρίου 2017.

Σκοπός του TRANS-EDU-NET είναι να δοθούν εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε νέους για να απασχοληθούν επαγγελματικά στην τουριστική βιομηχανία. Το έργο θα περιλαμβάνει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, πρακτικές δράσεις, παιχνίδια προσομοίωσης επιχειρήσεων, διακρατικά ‘στρατόπεδα εκπαίδευσης’, προαγωγή της επιχειρηματικής σκέψης και τέλος την ανάπτυξη συνθηκών για μία αειφόρο οικονομική ανάπτυξη.

Εταίροι του έργου:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
National Tourism Cluster “Bulgarian Guide”, Βουλγαρία
AULEDA - Local Economic Development of Vlora Region, Αλβανία
Municipality of Kicevo, πΓΔΜ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών