Μεταπτυχιακές σπουδές Γενικό Τμήμα Πολυτεχνείου Κρήτης


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Παρασκευή 08, Ιουλίου 2011 12:02

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Χανιά 17.6.2011


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Το Γενικό Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης θα προβεί στην εισαγωγή  περιορισμένου αριθμού μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση των προσόντων τους  κατά τις κείμενες διατάξεις, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων  ή ΤΕΙ  προερχόμενοι από τμήματα σχολών θετικών ή κοινωνικών επιστημών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής στα αντικείμενα: Μαθηματικών ή Φυσικών ή Χημικών ή Φυσικοχημικών ή Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Βιοχημικών, Βιοφυσικών, Πολιτικών Μηχανικών και από τμήματα συναφών γνωστικών αντικειμένων, για σπουδές που οδηγούν στην λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος είναι:

 • Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά.
 • Μηχανική & Τεχνολογία Υλικών και Κατασκευών.
 • Εφαρμοσμένη και Τεχνολογική Φυσική και Τεχνολογία των Λέϊζερ.
 • Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Χημικών Τεχνολογιών. 
 • Κοινωνική και Τεχνολογική Ανάπτυξη.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν από 1 Σεπτεμβρίου - 30 Σεπτεμβρίου 2011  φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά (εις διπλούν εκ των οποίων το ένα απλή φωτοτυπία):

 1. Αίτηση (διατίθεται από την Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος)
 2. Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού)
 3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
 4. Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, 
  η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία,
  η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας
 5. Αντίγραφα τίτλων ξένων γλωσσών
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές, μπορούν να αποσταλούν απευθείας από τους συντάκτες  στη Γραμματεία του Γενικού Τμήματος. (Παρακαλούμε για διευκόλυνση της διαδικασίας το όνομα του υποψηφίου, τον οποίο αφορά η συστατική επιστολή, να αναγράφεται και στο εξωτερικό του φακέλου)

Ο φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθεί στη Γραμματεία του Γενικού Τμήματος (Πολυτεχνείο Κρήτης, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη, 73100, Χανιά)

από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες, για το έντυπο της αίτησης και  το ενημερωτικό φυλλάδιο,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν ιστοσελίδα http://www.science.tuc.gr  καθώς και από τη Γραμματεία του Γενικού Τμήματος στο τηλέφωνο: 28210-37761, Fax: 28210-37843 και τις ώρες 12:30-14:00. 

Η Πρόεδρος του  Τμήματος

Καθηγήτρια Έλενα Παπαδοπούλου

Αρχεία:
prosklhsh2011tuc.doc35 Kb