Απόφαση για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων. Κοινωνική, Οικονομική και Διακρατική Θεώρηση»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τρίτη 10, Ιουλίου 2012 11:17

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε τη μονιμοποίηση της κυρίας Ελπίδας-Κλεάνθης Κολοκυθά, στην κατεχόμενη βαθμίδα, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων. Κοινωνική, Οικονομική και Διακρατική Θεώρηση», στη Συνεδρίασή της, στις 10.07.2012, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, η κυρία Ελπίδα-Κλεάνθη Κολοκυθά έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, μονιμοποιείται στην κατεχόμενη βαθμίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14-12-2011, ΦΕΚ 31Β/19-01-2012).