Συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εξέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Ευθυμίου Νταρακά στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή


Νέα της Πολυτεχνικής
Παρασκευή 27, Ιουλίου 2012 12:43

 

 Αξιότιμοι κ.κ. συνάδελφοι,

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 και 4β του Ν. 4009/2011.

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της «Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατ’ άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011, για τις Εκλογές Μελών Δ.Ε.Π. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14-12-2011, ΦΕΚ 31Β/19-01-2012).

 3. Την από 07.06.2012 σχετική αίτηση του κ. Ευθυμίου Νταρακά, Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

 4. Την άποψη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (συνεδρ. αριθμ. 14/10.07.2012).

 5. Τη γνώμη της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (συνεδρ. αριθμ. 14/18.07.2012).

Σας ορίζω μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, τακτικά και αναπληρωματικά, όπως φαίνεται στον πίνακα αποδεκτών, για την κρίση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Ευθυμίου Νταρακά, που αφορά στην εξέλιξή του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και καλώ τα τακτικά μέλη σε συνεδρίαση, την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ., στο Γραφείο της Κοσμητείας, «προκειμένου η Ειδική Επταμελής Επιτροπή να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση του υποψηφίου από δύο καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής, που ανήκουν στο Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων της Α.ΔΙ.Π. ή από δυο καθηγητές ή ερευνητές, που ανήκουν στο Α.Π.Θ., καθώς και από δύο καθηγητές ή ερευνητές, που θα υποδειχθούν από τον υποψήφιο», κύριο Ευθύμιο Νταρακά.

Σας παρακαλώ να ενημερώσετε εγκαίρως (e-mail) τη Γραμματεία της Κοσμητείας σε περίπτωση που κωλύεστε.

Με τιμή

Ο Κοσμήτωρ

Νικόλαος Ι. Μάργαρης

Κοινοποίηση:

- Επίκουρο Καθηγητή κ. Ευθύμιο Νταρακά

Συνημμένα:

 • Βιογραφικό σημείωμα και εργασίες του υποψηφίου (σε ηλεκτρονική μορφή)

Πίνακας αποδεκτών

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α΄. Εξωτερικά μέλη:

 1. Christos Christodoulatos, Καθηγητής του «Stevens Institute of Technology», U.S.A.
  URL: http://www.stevens.edu/research/research_profile.php?fac_id=42

 2. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  URL: http://www.enveng.tuc.gr/proswpiko/kathigites/95-diamadopoulos-gr.html

 3. Νικόλαος Νικολαΐδης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  URL: http://www.enveng.tuc.gr/proswpiko/kathigites/98-nikolaidis-gr.html

Β΄. Εσωτερικά μέλη:

 1. Αθανάσιος Γείτονας, Καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  URL: http://www.topo.auth.gr

 2. Αθανάσιος Κούγκολος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  URL: http://www.prd.uth.gr/el/staff/a_kungolos

 3. Κωνσταντίνη Σαμαρά, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  URL: http://www.chem.auth.gr/index.php?st=22

 4. Περικλής Λατινόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  URL: http://www.civil.auth.gr/component/option,com_contact/task,view/contact_id,77/Itemid,61/lang,el

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α΄. Εξωτερικά μέλη:

 1. George Korfiatis, Καθηγητής του «Stevens Institute of Technology», U.S.A.
  URL: http://www.stevens.edu/research/George-Korfiatis/rid/43

 2. Βουδριάς Ευάγγελος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
  URL: http://www.env.duth.gr/etkdsa/?q=node/10

 3. Δημήτριος Μαντζαβίνος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  URL: http://www.enveng.tuc.gr/proswpiko/kathigites/100-mantzavinos-gr.html

Β΄. Εσωτερικά μέλη:

 1. Κωνσταντίνος Φυτιάνος, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  URL: http://www.chem.auth.gr/index.php?st=45

 2. Αναστάσιος Ζουμπούλης, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  URL: http://www.chem.auth.gr/index.php?st=99

 3. Τσώνης Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πάτρας.
  URL: http://www.civil.upatras.gr/el/Proswpiko/MelhDEP/entry/TsonisStylianos/?PageNo=2

 4. Κωνσταντίνος Ουζούνης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
  URL: http://www.env.duth.gr/meli-dep-ana-bathmida

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

  • Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Μιχάλη Λαζαρίδη.

  • Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητή κ. Ιωάννη Α. Φίλη.

  • Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Παντελή Σκάγιαννη.

  • Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη.

  • Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, Καθηγητή κ. Χ. Κουρκούλη.

  • Πρύτανη Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Ρέμελη.

  • Πρόεδρο Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή κ. Μπέσκο Δημήτριο.

  • Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή κ. Νικόλαο Ανυφαντή.

  • Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτάκη.

  • Πρόεδρος Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητή κ. Κων/νο-Βασίλειο Κατσάμπαλο.

  • Πρόεδρος Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γιαννακουδάκη Ανδρέα.

  • Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητή κ. Σπυρίδων Παυλίδη.

  • Πρύτανη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητή κ. Ιωάννη Μυλόπουλο.

  • Office of the Provost & University Vice President, Stevens Institute of Technology.

Αρχεία:
ntarakas.pdf776 Kb