Απόφαση για την πλήρωση θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Αρμονική Ανάλυση»


Γενικό Τμήμα
Παρασκευή 29, Μαρτίου 2013 12:01

 

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για τη μονιμοποίηση του κυρίου Ν. Ατρέα, στην κατεχόμενη βαθμίδα, στο Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρμονική Ανάλυση», στη Συνεδρίασή της, στις 29.03.2013, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο πέντε (5) παρόντων μελών της, ο κύριος Ν. Ατρέας έλαβε πέντε (5) θετικές ψήφους, επομένως, μονιμοποιείται στην κατεχόμενη βαθμίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14-12-2011, ΦΕΚ 31Β/19-01-2012).