Απόφαση για τη μονιμοποίηση της Επίκουρης Καθηγήτριας με θητεία κ. Ανδρεάνας Ασημοπούλου στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα»

Απόφαση για τη μονιμοποίηση της Επίκουρης Καθηγήτριας με θητεία κ. Ανδρεάνας Ασημοπούλου στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα» στην κατεχόμενη βαθμίδα


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Παρασκευή 26, Ιουλίου 2013 15:25

 

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση μονιμοποίησης της Επίκουρης Καθηγήτριας με θητεία, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, κυρίας Ανδρεάνας Ασημοπούλου, στην κατεχόμενη βαθμίδα, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα», στη Συνεδρίασή της, στις 26.07.2013, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, η κυρία Ασημοπούλου έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους, επομένως, μονιμοποιείται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14-12-2011, ΦΕΚ 31Β/19-01-2012).
Η κ. Ασημοπούλου, με την Π.Π. αριθμ. Α57900/25-6-2009 (Φ.E.K. 560/21-7-2009 τ.Γ’), είχε εξελιχθεί στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία. Ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στις 27-7-2009. Δεν έχει προηγηθεί αρνητική κρίση της κ. Ασημοπούλου.