Απόφαση για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο « Βιομηχανικές Ανόργανες Πρώτες Ύλες»


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τρίτη 23, Ιουλίου 2013 11:09

 

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση εξέλιξης του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, κυρίου Κωνσταντίνου Σικαλίδη, στη θέση του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανικές Ανόργανες Πρώτες Ύλες», στη Συνεδρίασή της, στις 23.07.2013, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, ο κύριος Σικαλίδης έλαβε τέσσερις (4) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14-12-2011, ΦΕΚ 31Β/19-01-2012).
H προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε στο Φ.E.K. 913/31-8-2012 (τ. Γ΄).
Ο κ. Κωνσταντίνος Σικαλίδης, με την Π.Π. αριθμ. 66746/23-7-2008 (Φ.E.K. 742/7-8-08 τ.Γ’), είχε εξελιχθεί στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στις 22-08-2008. Δεν έχει προηγηθεί αρνητική κρίση του κ. Σικαλίδη.