Απόφαση για την Πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία πολυμερών, κολλοειδών και διαλυμάτων».


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πέμπτη 27, Φεβρουαρίου 2014 13:08

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την εξέλιξη του Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή, κυρίου Κωνσταντίνου Καρατάσου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία πολυμερών, κολλοειδών και διαλυμάτων», στη Συνεδρίασή της, στις 27.02.2014, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κύριος Καρατάσος έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).

Προκήρυξη