Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Μελέτη και Προσομοίωση Φυσικών και Χημικών Διεργασιών».


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πέμπτη 19, Ιουνίου 2014 13:06

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την εξέλιξη της Μόνιμης Επίκουρης Καθηγήτριας, κυρίας Αικατερίνης Μουζά, μόνης υποψηφίας για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Μελέτη και Προσομοίωση Φυσικών και Χημικών Διεργασιών», στη Συνεδρίασή της, στις 19.06.2014, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, η κυρία Μουζά έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).