Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τετάρτη 23, Ιουλίου 2014 13:01

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, κυρίας Ειρήνης Σακελλαρίδου, μόνης υποψηφίας για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», στη Συνεδρίασή της, στις 23.07.2014, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, η κυρία Σακελλαρίδου έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).