Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Τεχνολογιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Οπτική Φασματοσκοπία Συμπυκνωμένης Ύλης».


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τετάρτη 15, Οκτωβρίου 2014 12:40