Απόφαση για την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Παρασκευή 05, Δεκεμβρίου 2014 11:36

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή κ. Δημητρίου Ξόνογλου, μόνου υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες»», στη Συνεδρίασή της, στις 05.12.2014, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο πέντε (5) παρόντων μελών της, ο κ. Δημήτριος Ξόνογλου έλαβε πέντε (5) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).