Απόφαση για τη μονιμοποίηση της Επίκουρης Καθηγήτριας με θητεία, κυρίας Αλκμήνης Πάκα


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πέμπτη 11, Δεκεμβρίου 2014 12:11

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση μονιμοποίησης στην κατεχόμενη βαθμίδα, της κ. Αλκμήνης Πάκα, Επίκουρης Καθηγήτριας με θητεία του Τομέα Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός»», στη Συνεδρίασή της, στις 11.12.2014, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο πέντε (5) παρόντων μελών της, η κ. Αλκμήνη Πάκα έλαβε πέντε (5) θετικές ψήφους, επομένως, μονιμοποιείται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).