Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Παρασκευή 06, Φεβρουαρίου 2015 12:08

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, κ. Αλεξάνδρας Αλεξοπούλου, μόνης υποψηφίας για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», στη Συνεδρίασή της, στις 06.02.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο πέντε (5) παρόντων μελών της, η κ. Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου έλαβε πέντε (5) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).