Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική. Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Παράμετροι».


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τρίτη 17, Φεβρουαρίου 2015 17:47

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του Λέκτορος, κ. Καρόλου-Νικολάου Κοντολέοντος, μόνου υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική. Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Παράμετροι», στη Συνεδρίασή της, στις 17.02.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο τεσσάρων (4) παρόντων μελών της, ο κ. Κάρολος-Νικόλαος Κοντολέων έλαβε τέσσερις (4) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).