Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Σκυροδέματος - Χρήση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στο Σκυρόδεμα»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τρίτη 17, Φεβρουαρίου 2015 17:52

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του Λέκτορος, κ. Ελευθερίου Αναστασίου, μόνου υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Σκυροδέματος - Χρήση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στο Σκυρόδεμα», στη Συνεδρίασή της, στις 17.02.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, ο κ. Ελευθέριος Αναστασίου έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).