Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου Προκήρυξη ΔΠΜΣ 2015‐2017


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Τετάρτη 25, Φεβρουαρίου 2015 15:33

Το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., προκηρύσσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο αντικείμενο Αρχιτεκτονική Τοπίου, για τα ακαδημαϊκά έτη 2015‐2017

Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει 1 Οκτωβρίου 2015.
Οι σπουδές είναι διετείς και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκά (EFLA) και διεθνώς (IFLA) .
Τα μαθήματα διεξάγονται πρωινές ώρες, καθημερινά και η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονικής Τοπίου γίνονται δεκτοί:
Διπλωματούχοι των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Πτυχιούχοι των Τμημάτων Γεωπονίας, καθώς και Διπλωματούχοι / Πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη, ο γενικός βαθμός διπλώματος, η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, η γνώση ξένων γλωσσών, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία, η ποιότητα του κειμένου ερευνητικών προθέσεων ή οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα, οι συστατικές επιστολές, οι βασικές γνώσεις σχεδίου (γραμμικό και ελεύθερο) για όσους δεν είναι αρχιτέκτονες και η συνέντευξη κατά την οποία οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν φάκελο με ενδεικτικά στοιχεία για την ερευνητική τους πορεία ή/και το εφαρμοσμένο έργο τους (portfolio).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1.Αίτηση σε ειδικό έντυπο χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού ή εκτυπωμένο από την ιστοσελίδα του Τμήματος architecture.web.auth.gr, land‐arch.web.auth.gr
2.Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), όπου απαιτείται.
3.Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
4.Βιογραφικό σημείωμα.
5.Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
6.Σύντομο σημείωμα όπου θα αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι λόγοι συμμετοχής στο ΔΠΜΣ.
7.Δύο συστατικές επιστολές.
8.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
9.Μία πρόσφατη φωτογραφία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν από 2 Μαρτίου έως 22 Μαΐου 2015 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού στο Κτίριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Τμήματος Αρχιτεκτόνων (ώρες 11:00‐14:00) ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, 7ος όροφος, Κτίριο εδρών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 54124, με την ένδειξη “ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου” την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
(Σχετικές πληροφορίες δίδονται από την Επιστημονική Γραμματεία του ΔΠΜΣ, τηλ. +30 2310 994372/ 994398/ 995565, τη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων τηλ. +30 2310 995595 και τις ιστοσελίδες: land‐arch.web.auth.gr, architecture.web.auth.gr, email: landscape@arch.auth.gr).