Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη (μετρήσεις, επεξεργασία απεικόνιση) γεωμετρικών, κινηματικών και δυναμικών χαρακτηριστικών και δομών του γήινου και διαστημικού χώρου σε διάφορες κλίμακες».


Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Τρίτη 03, Μαρτίου 2015 11:01

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Βασιλείου Τσιούκα, μόνου υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη (μετρήσεις, επεξεργασία απεικόνιση) γεωμετρικών, κινηματικών και δυναμικών χαρακτηριστικών και δομών του γήινου και διαστημικού χώρου σε διάφορες κλίμακες», στη Συνεδρίασή της, στις 03.04.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο πέντε (5) παρόντων μελών της, ο κ. Βασίλειος Τσιούκας έλαβε πέντε (5) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).