Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θερμικά Προβλήματα στην Παραγωγή, Μεταφορά και Χρήση της Ηλεκτρικής Ενέργειας».


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πέμπτη 05, Μαρτίου 2015 13:24

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του κυρίου Βασιλείου Χατζηαθανασίου, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του Δρ. Κωνσταντίνου Χαλεβίδη, υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Θερμικά Προβλήματα στην Παραγωγή, Μεταφορά και Χρήση της Ηλεκτρικής Ενέργειας», στη Συνεδρίασή της, στις 05.03.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κ. Βασίλειος Χατζηαθανασίου έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους ως 1ος καταλληλότερος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης, ενώ ο κ. Κωνσταντίνος Χαλεβίδης έλαβε έξι (6) αρνητικές ψήφους ως 2ος καταλληλότερος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.
Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012), ο κ. Βασίλειος Χατζηαθανασίου εξελίσσεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, ενώ δεν ορίζεται 2ος καταλληλότερος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.