Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας»


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πέμπτη 05, Μαρτίου 2015 17:29

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Γρηγορίου Παπαγιάννη, μόνου υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας», στη Συνεδρίασή της, στις 05.03.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κ. Γρηγόριος Παπαγιάννης έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).