Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας».


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Παρασκευή 06, Μαρτίου 2015 17:08

Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του κυρίου Γεωργίου Ανδρέου, Λέκτορος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του Δρ. Κωνσταντίνου Χαλεβίδη, υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας», στη Συνεδρίασή της, στις 06.03.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κ. Γεώργιος Ανδρέου έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους ως 1ος καταλληλότερος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης, ενώ ο κ. Κωνσταντίνος Χαλεβίδης έλαβε πέντε (5) θετικές και μία (1) λευκή ψήφο ως 2ος καταλληλότερος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.
Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012), ο κ. Γεώργιος Ανδρέου εξελίσσεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, ενώ 2ος καταλληλότερος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Χαλεβίδης.