Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Υψηλές Τάσεις».


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Παρασκευή 06, Μαρτίου 2015 17:32

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Παντελεήμονος Μικρόπουλου, μόνου υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Υψηλές Τάσεις», στη Συνεδρίασή της, στις 06.03.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο πέντε (5) παρόντων μελών της, ο κ. Παντελεήμων Μικρόπουλος έλαβε πέντε (5) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).