Απόφαση για πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Κατασκευαστικού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Στοιχεία Μηχανών και Υπολογιστικές Μέθοδοι Σχεδιασμού Μηχανολογικών Κατασκευών».


Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πέμπτη 02, Απριλίου 2015 17:26

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεωργίου Σαββαΐδη, μόνου υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Κατασκευαστικού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Στοιχεία Μηχανών και Υπολογιστικές Μέθοδοι Σχεδιασμού Μηχανολογικών Κατασκευών», στη Συνεδρίασή της, στις 02.04.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κ. Γεώργιος Σαββαΐδης έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).