Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με Έμφαση στην Πειραματική και Θεωρητική Μελέτη των Στροβίλων».


Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Παρασκευή 03, Απριλίου 2015 17:33

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Ανέστη Κάλφα και του Δρ. κ. Μιχαήλ Φλούρου, υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Ενεργειακού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Ρευστών με Έμφαση στην Πειραματική και Θεωρητική Μελέτη των Στροβίλων», στη Συνεδρίασή της, στις 03.04.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, ο κ. Ανέστης Κάλφας έλαβε έξι (6) θετικές μία (1) αρνητική ψήφος, ως 1ος καταλληλότερος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης, ενώ ο κ. Μιχαήλ Φλούρος έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους ως 2ος καταλληλότερος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.