Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία με Έμφαση στην Επιστήμη του Νερού».


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πέμπτη 23, Απριλίου 2015 16:10

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του κυρίου Μανασσή Μήτρακα, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και του Δρ. Βασιλείου Καραγκούνη, υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία με Έμφαση στην Επιστήμη του Νερού», στη Συνεδρίασή της, στις 23.04.2015, αποφάσισε ομόφωνα ως εξής:
Σε σύνολο επτά (7) παρόντων, ο κύριος Μανασσής Μήτρακας έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους, ως ο καταλληλότερος για την κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης, ενώ ο κύριος Βασίλειος Καραγκούνης έλαβε επτά (7) αρνητικές ψήφους ως 2ος κατάλληλος για την κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης.
Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012), ο κύριος Μανασσής Μήτρακας εξελίσσεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, ενώ δεν ορίζεται 2ος κατάλληλος για την κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης.