Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα υδραυλικά έργα και σε στρατηγικά σχέδια και προγράμματα».


Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Πέμπτη 23, Απριλίου 2015 18:07

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του Λέκτορος, κυρίου Ευσταθίου Οικονόμου, μόνου υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα υδραυλικά έργα και σε στρατηγικά σχέδια και προγράμματα», στη Συνεδρίασή της, στις 23.04.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κ. Ευστάθιος Οικονόμου έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).