Απόφαση για την πλήρωση (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Κυματική Διάδοση» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000217024)


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πέμπτη 14, Μαΐου 2015 15:30

Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του Αναπληρωτή Καθηγητή, κυρίου Ιωάννη Ρέκανου, μόνου υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Κυματική Διάδοση» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000217024)», στη Συνεδρίασή της, στις 14.05.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, ο κ. Ιωάννης Ρέκανους έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).